Regulamin Ośrodka Jeździeckiego w Korzecku


I. Zasady ogólne


1.Każda osoba wchodząca na teren stajni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3. Na terenie stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
4. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu.
5. W jeździe konnej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych.
7. Właściciel i pracownicy stajni nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.
8. Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 20.00.
9. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.
10. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem.
11. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.
12. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni;
b) psy nie zanieczyszczały odchodami pasz oraz boksów;
c) psy nie płoszyły koni.
13. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania po nich odchodów.
14.Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.
15. Wszelkie użyczenia własnych koni osobom obcym, należy zgłosić wcześniej właścicielowi lub obsłudze stajni.


II. Regulamin stajni i obsługa koni


1. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę stajni.
2.W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
3. Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia koni i nie utrudniać obsłudze stajni wykonywania wszelkich czynności z tym związanych.
4. Należy przestrzegać porządku i czystości.
5. Należy sprzątać po sobie i po koniu, w szczególności każdy jest zobowiązany do posprzątania, po odprowadzeniu konia do boksu lub na padok, stanowiska, na którym czyścił konia.
6. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
7. Nie wolno koni bić, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.
8. Konie należy regularnie odrobaczać, szczepić i dokonywać korekty kopyt.
9. Przy opuszczaniu pomieszczeń socjalnych należy gasić światło, zakręcać wodę, zamykać okna.
10. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.
11. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
12. Należy unikać obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
13. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać na swoje miejsce w siodlarni, przed opuszczeniem stajni.
14. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela lub dzierżawcy;
b) wypadki losowe koni prywatnych, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia;c) wypadki właściciela lub dzierżawcy i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie;
d) wypadki losowe właściciela lub dzierżawcy konia na terenie stajni.


III. Regulamin jazdy


1. Wszystkie osoby mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy na własnych koniach rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
2. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
3. Właścicieli koni zobowiązuje się do pozostawienia wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
4. Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami (ruch prawostronny).
5. Wykonując dany element ujeżdżeniowy należy powiadomić odpowiednio wcześniej innych jeźdźców głosem, co jest dla nich informacją proszącą o pierwszeństwo.
6. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.
7. Należy lonżować konie w miejscu wyznaczonym.
8. Zakazuje się lonżowania koni na placach przeznaczonych do jazdy (chyba, że za zgodą właściciela).


WAŻNE!- Jeździec podejmujący naukę w Ośrodki Jeździeckim w Korzecku zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
OSOBY RAŻĄCO NARUSZAJĄCE NINIEJSZY REGULAMIN MOGĄ ZOSTAĆ POPROSZONE O OPUSZCZENIE TERENU STAJNI